VYDEJTE SE ZA HRANICE VŠEDNÍCH DNŮ

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) marketingové akce „Vydejte se za hranice nevšedních dnů“ (dále jen „soutěž“). Pravidla soutěže v tomto plném znění jsou zveřejněna na internetových stránkách www.csobpremium.cz/zazitek (dále jen „internetové stránky soutěže“).

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika, IČO: 00001350, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, BXXXVI 46 (dále též ČSOB nebo „pořadatel“).

2. Doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v období 1. 11. až 30. 12. 2016.

3. Komu je soutěž určena

Soutěže se mohou zúčastnit klienti ČSOB, držitelé Premium Karty (dále jen „klient“ nebo „účastník soutěže“).

4. Výhry v soutěži

 • Výhrou v soutěži je „Priceless Cities zážitkový poukaz“ pro dvě osoby v hodnotě 40 000 Kč
 • V jedinečném programu Priceless Cities od společnosti MasterCard naleznete nejnavštěvovanější města světa, ve kterých si můžete vybírat mnoho skvělých zážitků.
 • Podrobné informace o Priceless Cities a exkluzivních zážitcích naleznete na stránkách www.priceless.com. Zážitky v programu Priceless Cities se mohou v průběhu roku kdykoliv měnit. Pořadatel negarantuje dostupnost zvoleného zážitku klientem např. pokud bude zážitek zrušen, změněn nebo vyprodaný.
 • Platnost Priceless Cities zážitkového poukazu je do 31. 1. 2018. Po skončení platnosti soutěže nárok na uplatnění výhry bez náhrady zaniká.
 • Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze vyčerpat alternativně v hotovosti ani vyměnit za jiné plnění či odměnu z jiné akce. Nevyčerpaná částka bez náhrady propadá.
 • Klient bude při předání výhry informován o způsobu čerpání výhry.

5. Průběh soutěže a podmínky pro získání výhry

 • Výhru získají celkem 3 klienti, kteří v průběhu trvání soutěže provedou s Premium Kartou největší počet plateb (každá v minimální výši 200 Kč) v obchodech nebo na internetu.
 • Do plateb se započítává vždy pouze jedna transakce provedená u téhož obchodníka v průběhu jednoho dne. Dělení nákupů za účelem získání většího počtu bodů není povoleno.
 • V případě stejného počtu plateb bude o celkovém umístění v pořadí soutěže rozhodovat celková souhrnná výše plateb na kartovém účtu klienta, kdy výhru získává ten, jehož celková výše provedených plateb bude vyšší.
 • Za platbu kreditní kartou je považován nákup zboží a/nebo služby u obchodníků či přes internet. Započítány nejsou výběry hotovosti, výběry u přepážek – tzv. cash advance, cashback, transakce provedené u sázkových společností a v kasinech, převod prostředků na běžný platební účet či placení kartou za služby u přepážek České pošty, pokud karta tuto službu umožňuje.
 • Do celkového počtu plateb klienta se započítávají i platby provedené dodatkovými kartami nebo platebními nálepkami vydanými k jeho kartovému účtu. V případě zjištění jiného spekulativního jednání budou jednotlivé případy posouzeny, čímž se rozumí možnost vyloučení klienta ze soutěže bez jakékoliv náhrady či nároku na výhru.

6. Oznámení o výhře v soutěži a předání cen

 • Výherci budou o získání výhry a možnostech převzetí informováni nejpozději do 15. 2. 2017, a to e-mailem nebo jiným vhodným způsobem.
 • V případě, že by se výhercem stal nezletilý účastník soutěže, bude mu výhra předána pouze osobně za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
 • Výherce ztrácí na výhru nárok, nebude-li možné předat výherci výhru ve smyslu těchto pravidel nejpozději do 15. 3. 2017 a/nebo odmítne-li výherce výhru převzít.
 • Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře z důvodu změny e-mailové adresy výherce, přeplnění či zrušení e-mailové schránky výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát.
 • Výhra v této soutěži je poskytnuta výherci po zdanění.

7. Souhlas účastníka soutěže se zpracováním osobních údajů

Účastník soutěže je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely soutěže, za účelem vyhodnocení soutěže, informování účastníka o vyhodnocení soutěže a předání výhry, bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci této soutěže.

Účastník soutěže zároveň uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu, který může účastník soutěže provést bezplatně prostřednictvím info@csob.cz nebo ve své domovské pobočce ČSOB. Účastník soutěže uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, pořadatel je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka soutěže, příjemci, případně kategoriích příjemců. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat pořadatele o vysvětlení, požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost účastníka soutěže shledána oprávněnou, pořadatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti účastníka soutěže, má účastník soutěže právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se účastník soutěže obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů účastníka soutěže jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit podmínky této soutěže, a to i v době jejího průběhu. Případné změny pravidel budou zveřejněny na internetových stránkách www.csobpremium.cz/zazitek. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel.

Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním výhry. Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže podle podmínek soutěže.

Pravidla a podmínky této soutěže naleznete na internetových stránkách www.csobpremium.cz/zazitek a každý účastník soutěže s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas. Platnost pravidel je časově omezena.