Nenechme se ukolébat úspěchem

Ekonomické okénko Martina Kupky, hlavního ekonoma ČSOB

Rychlost ekonomického i mzdového růstu v ČR překračuje v poslední době očekávání. V médiích se těmto dobrým zprávám dostává zasloužené pozornosti. Radost z dobré kondice české ekonomiky je jistě oprávněná, měla by však zůstat střízlivá.

Nenechme se ukolébat úspěchem

Prvním argumentem pro střízlivost je existence hospodářského cyklu. Období akcelerace se v tržních ekonomikách střídá s obdobím útlumu a není důvod se domnívat, že tentokrát tomu bude jinak. Žádný strom neroste do nebe a úvahy o možném citelném zpomalení americké, evropské a potažmo i české ekonomiky možná již v roce 2019 nejsou neopodstatněné.

Druhý argument pro střízlivost souvisí s českou ambicí prosadit se v konkurenčním boji, uzavřít mezeru mezi úrovní ekonomické vyspělosti u nás a v západoevropských zemích a potvrdit roli premianta mezi zeměmi bývalé východní Evropy. Máme i v tomto ohledu našlápnuto k úspěchu? V následujících odstavcích uvidíme, že odpověď na tuto otázku není jednoduchá ani jednoznačná.

Zeměmi, s nimiž se ČR asi nejčastěji porovnává, jsou Německo a Slovensko. Podívejme se, jak takové srovnání vychází viděno optikou populárních aproximací národního a individuálního blahobytu, tj. HDP na obyvatele a průměrné mzdy (oba indikátory jsou pro potřeby intertemporálního a mezinárodního porovnání očištěny o vliv inflace a pohybů měnového kursu.) Zkoumat budeme období 1995–2016; 2008 byl posledním rokem předcházejícím vstupu Slovenska do eurozóny.

HDP

1995 2008 2016
CZ 58 72 72
SK 37 61 63
DE 100 100 100

Průměrná mzda

1995 2008 2016
CZ 33 51 51
SK 30 48 51
DE 100 100 100

Z první tabulky vyplývá, že během uplynulých více než 20 let se mezera mezi ekonomickou vyspělostí Česka a Německa zúžila ze 42 % německé úrovně na 28 %, u koupěschopnosti průměrné mzdy z 67 % na 49 %. Protažení dosaženého průměrného tempa uzavírání mezery do budoucnosti indikuje vyrovnání české ekonomické úrovně s Německem za 42 let, průměrné mzdy za 57 let.

Mezera mezi ČR a SR, která u HDP v roce 1995 činila 21 procentních bodů (58 – 37 = 21) ve prospěch Česka, se do roku 2016 scvrkla na 9 procentních bodů. U koupěschopnosti průměrné mzdy se relativně malý výchozí rozdíl mezi ČR a SR (3 procentní body) do roku 2016 smazal úplně. V obou případech byla konvergence slovenská rychlejší než česká.

Úplně na závěr poznámka pod čarou. Zatímco konvergence ČR k Německu se v období 2009–2016 u obou sledovaných ukazatelů zastavila, na Slovensku, byť minimálním tempem, pokračovala. Jakkoli tento rozdíl nemá smysl přeceňovat, sotva poslouží jako důkaz výhodnosti setrvání ČR mimo eurozónu v obtížné době následující po propuknutí světové finanční krize.