Pravidla marketingové soutěže „Kvíz finanční gramotnosti“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové soutěže „Kvíz finanční gramotnosti“ (dále jen „Soutěž“). Tento dokument je dále označován jako „Pravidla“.

Pořadatel a organizátor Soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).

Soutěžní období

Soutěž probíhá v období od 10. 5. do 30. 6. 2020 (dále jen „Soutěžní období“).

Komu je Soutěž určena

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které jsou klienty ČSOB (dále jen „Klient“). Nezletilý Klient se může Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.
Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele, kteří přímo spolupracují na organizaci Soutěže a osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Účast v Soutěži

Účastníkem Soutěže se stane Klient, který v Soutěžním období na webové stránce www.csobpremium.cz správně zodpoví otázky kvízu Finanční gramotnosti, do registračního formuláře (dále jen „Formulář“) vyplní své kontaktní údaje - jméno, příjmení a emailovou adresu popř. kontaktní údaje zákonného zástupce nezletilého Klienta a Formulář odešle (dále jen „Účastník Soutěže“).

Výhry a výherci

Výhrou v Soutěži jsou 2 vstupenky do Science centra VIDA! (dále jen „Výhra“).
Ze všech Účastníků Soutěže, kteří správně zodpoví otázky kvízu Finanční gramotnosti bude vylosováno 10 výherců.
Výherci budou vylosováni nejpozději do 10. 7. 2020. O průběhu losování bude vyhotoven zápis.
Každý Účastník Soutěže může odeslat pouze jeden Formulář. V případě, že by Účastník Soutěže odeslal více Formulářů, je pro účely Soutěže považován za platný Formulář, který byl odeslán jako první, k ostatním nebude přihlíženo.
Každý Účastník Soutěže může získat pouze jednu Výhru.

Oznámení o získání výhry v Soutěži a předání výher

O získání Výhry budou výherci informováni Pořadatelem prostřednictvím e-mailu do 15. 7. 2020.
V případě, že se výhercem stane nezletilý Účastník Soutěže, bude Pořadatel kontaktovat také zákonného zástupce nezletilého výherce, a to e-mailem, který nezletilý výherce uvedl jako kontaktní údaje svého zákonného zástupce ve Formuláři.
Výhra bude výhercům odeslána formou doporučené zásilky prostřednictví České pošty ve lhůtě do 10 ti dnů ode dne losování, a to na doručovací adresu výherce kterou výherce uvede v e-mailové komunikaci mezi Pořadatelem a výhercem, popř. zákonným zástupcem nezletilého výherce.
Nebude-li možné doručit Výhru výherci na doručovací adresu uvedenou v e-mailové komunikaci nebo nesdělí-li výherce doručovací adresu v odpovědi na e-mail Pořadatele nebo odmítne-li výherce převzít Výhru, ztrácí tak na Výhru nárok.

Informace o zpracování osobních údajů

Účastník Soutěže bere na vědomí, že ve smyslu obecného Nařízení o ochraně osobních údajů (EU), 2016/679 (dále „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, pro účely Soutěže, za účelem vyhodnocení Soutěže, informování Účastníka Soutěže o získání a předání Výhry, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Soutěže, a to jméno, příjmení, e-mailovou adresu a doručovací adresu. Osobní údaje budou pro shora uvedené účely zpracovávány po dobu nezbytnou pro poukázání Výhry, tedy nejpozději do konce července 2020.

Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.

Závěrečné ustanovení

Účastníkovi Soutěže nevzniká účastí v Soutěži právní nárok na Výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.
Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za výhru z jiných soutěží.
Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Výhry.
Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu Výhry či zpráv.
Jako příjemce Výhry je výherce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Výhry.

Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit délku Soutěžního období, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.
V případě, že v rámci Soutěže bude zjištěno jednání Účastníka Soutěže, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Soutěže nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získané Výhry nebo možnost vyloučení Účastníka Soutěže ze Soutěže bez jakékoliv náhrady.

Pravidla jsou přístupná na internetové adrese https://www.csobpremium.cz/portal/aktivity/online-den-se-science-centrem/pravidla-souteze a každý Účastník Soutěže s nimi svou účastí v Soutěži vyslovuje bezvýhradný souhlas.
Jakékoliv případné změny Pravidel budou zveřejněny na uvedené internetové adrese, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.

V Praze, dne 4.5.2020, ve znění ze dne 19.5.2020